Podmínky pro použití cz.iq-test.eu a lokalizovaných verzí cz.iq-test.eu (PIQeu) služeb (cs)


Obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem cz.iq-test.eu (a místními iq-test doménami) a uživatelem cz.iq-test.eu (a místních iq-test domén).

1. Specifikace projektu cz.iq-test.eu a základní definice

I&Q GROUP, spol. s r.o., Nepravidelna 329/9, 102 00 Praha 10, Czech republic, Business ID: 27488268 (dále jen "provozovatel"), provozuje internetový projekt cz.iq-test.eu (dále jen "IQeu"), kde návštěvníci (dále jen "uživatelé") mohou zjistit své IQ a IQ své země.
Základní definice:
IQ = Inteligenční kvocient (kvocient= poměr, podíl) je inteligenční ukazatel, s běžným rozložením s průměrem 100, a standardní odchylkou 15.
Test = kombinace úloh a možných odpovědí, kde nejlepší správné řešení je právě jedno. Test může ohodnotit různé typy IQ (přirozenou inteligenci, numerickou inteligenci, prostorovou 3D inteligenci, atd.) a sloučit je do jediné hodnoty IQ, která je tím přesnější čím více testů Uživatel absolvuje.
Podmínky používání služeb cz.iq-test.eu (dále jen "PIQeu") = podmínky definující práva a povinnosti subjektů účastnících se na IQeu (Provozovatel a Uživatelé). Aktualizovaná verze PIQeu je na URL http://cz.iq-test.eu/podminky-pro-pouziti/. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit PIQeu a změna je účinná ode dne zveřejnění na výše uvedené webové stránce.
Provozovatel = subjekt, který se stará o bezproblémový provoz serveru a aplikací potřebných pro poskytování IQeu.
Uživatel = návštěvník vyplňující test, nebo někdo kdo se registruje do systému

2. Práva a povinnosti zúčastněných subjektů

Provozovatel:

 • Má právo Uživatele kdykoli jakýmkoli způsobem a v jakékoli záležitosti kontaktovat
 • Má právo odsouhlasit individuální podmínky s ostatními subjekty účastnícími se v IQeu
 • Má právo pozastavit přístup kterémukoli Uživateli bez uvedení důvodu

Uživatel:

 • Má právo kontaktovat Provozovatele IQeu
 • Má právo oznámit ukončení účasti v IQeu bez uvedení důvodu
 • Je povinen dodržovat platná PIQeu pravidla.
 • Po zaplacení má Uživatel právo zjistit výsledky testů, a pokud jsou mu výsledky odepřeny, má právo kontaktovat Provozovatele a požadovat nápravu. Náhrada Uživateli náleží v případě, že mu výsledek nebyl zpřístupněn z důvodu pochybení na straně Provozovatele.
 • Poskytnutím osobních údajů dává Uživatel Provozovateli své svolení k jejich vložení do databáze a použití pro kontakt Uživatele. Provozovatel zajistí, že osobní data nebudou poskytnuta žádné třetí straně, a na požádání budou z databáze vyjmuta. Vyplněním testu či registrací udílí uživatel souhlas s tímto prohlášením.

3. Účast individuálních subjektů na IQeu

Provozovatel:

 • Se účastní na IQeu od začátku až do konce, nebo do předání IQeu jinému subjektu
 • Kontroluje dodržování PIQeu a vyvozuje následky z případného porušení

Uživatel:

 • Zahajuje účast ne IQeu vyplněném testu či registrací
 • Se může kdykoli přihlásit k odběru informací vložením svého e.mailu během registrace
 • Může kdykoliv ukončit svou účast na IQeu

4. Zodpovědnost jednotlivých subjektů

Subjekty účastnící se na IQeu jsou zodpovědné ze záležitosti, které mohou svým jednáním ovlivnit.
Provozovatel:

 • Je zodpovědný za dodržování PIQeu
 • Není zodpovědný ze platební schopnost Uživatele

Uživatel:

 • Je zodpovědný za dodržování PIQeu

5. Platební systémy

Platební systémy jsou poskytovány Provozovatelem. Platební systémy a cena výsledků jsou určeny dle lokality zvolené Uživatelem při absolvování testu. V případě pokud Uživatel zvolí jinou lokalitu než ve které se v daný moment nachází, velmi pravděpodobně se k výsledkům vůbec nedostane.
Seznam zemí, platebních metod a cen:

cz.iq-test.eu: 99 CZK

6. Ochrana osobních dat, autorská práva

Během účasti na projektech IQeu mohou být vyměňována osobní data 9jméno, adresa, telefon, e=mail, (IČ0) atd.) Tato osobní data jsou důvěrná a mají k ni přístup pouze zainteresované strany. Obě strany se zavazují neposkytnout osobní data v žádné formě (tištěná, elektronická) třetí straně, mimo různých statistických přehledů, které nemohou být spojeny s žádnou konkrétní osobou. Provozovatel IQeu si navíc vyhrazuje právo provést analýzu chování ostatních subjektů zainteresovaných v IQeu a případně je poskytnout třetí straně, výhradně ve formě statistických dat, která nemohou být spojena s žádnou konkrétní osobou.

7. Podpora

Obchodní záležitosti:
Email: 1
Technické záležitosti:
Email: 2
IQeu provozovatel vykoná na základě písemné žádosti specifického subjektu všechny finančně rozumné činnosti vedoucí k odstranění osobních dat daného subjektu.
Aktualizováno a vydáno 24. prosince 2006.
Tyto podmínky jsou účinné od 24. prosince 2006.
(či okamžitě v momentě nové registrace do systému či absolvováním testu)
Vydáno I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006