Podmínky pro použití cz.iq-test.eu a lokalizovaných verzí cz.iq-test.eu (PIQeu) služeb (cs)

Podmínky používání služby cz.iq-test.eu

(dále také jen „Podmínky“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti I&Q GROUP, spol. s r.o.  na portálu cz.iq-test.eu (dále společně jen jako „Služba“) se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností I&Q GROUP, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Praha 10, Česká Republika, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 137166 (dále také jako „Poskytovatel“).
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, užívá Služby Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami registrovala nebo jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet (dále také jen „Uživatel“).
  3. Aby Uživatel mohl Službu používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu používat. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že začne Službu používat.
  4. Služba poskytovaná Poskytovatelem zejména spočívá v možnosti zjistit prostřednictvím testu inteligence inteligenční kvocient Uživatele, případně průměrnou výši inteligenčního kvocientu jednotlivých států (dále také jen „IQ testy“).
  5. Základní definice: IQ = Inteligenční kvocient (kvocient= poměr, podíl) je inteligenční ukazatel, s běžným rozložením s průměrem 100, a standardní odchylkou 15. Test = kombinace úloh a možných odpovědí, kde nejlepší správné řešení je právě jedno. Test může ohodnotit různé typy IQ (přirozenou inteligenci, numerickou inteligenci, prostorovou 3D inteligenci, atd.) a sloučit je do jediné hodnoty IQ, která je tím přesnější čím více testů Uživatel absolvuje.
  6. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti Služeb.
 2. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Služba je dostupná od 16 let.
  2. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  3. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli.
  4. Aby se uživatel mohl dozvědět výsledky svého IQ testu, musí zvolit stejnou lokalitu, ve které se v daný moment nachází. V opačném případě nebudou výsledky IQ testu z technických důvodů Uživateli dostupné.
  5. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb
 3. Zpoplatnění Služby
  1. Využívání Služby Uživatelem je zpoplatněno, a to za výsledek složeného IQ testu. Výše zpoplatnění se řídí dle ceníku Poskytovatele, v němž jsou rovněž specifikovány platební podmínky a informace o daních a poplatcích; náklady na dodání nejsou s ohledem na povahu Služeb hrazeny ani účtovány.
  2. Cena služby: 99 CZK
  3. Zadáním objednávky a řádným uhrazením odměny za výsledek IQ testu, je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva (dále také jen „smlouva“), která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu zpoplatněný výsledek IQ testu bude poskytnut ihned po uzavření smlouvy, a to na základě požadavků Uživatele, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení od smlouvy. O úspěšném provedení platby bude Uživateli vygenerován doklad, který spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení smlouvy; Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout. Uživatel současně souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně.
 4. Odstoupení od smlouvy a Informace pro spotřebitele.
  1. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího převzetí. V případě, kdy bylo již na žádost Uživatele zahájeno plnění smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, Uživatel tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy v rozsahu již poskytnutých Služeb. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu consumersupport@iq-test.eu, přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  2. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu Služby a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.
  3. Reklamace jakéhokoliv problému se Službami či platbou, vyřizuje Poskytovatel na adrese consumersupport@iq-test.eu. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel vyřizují v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace udělá Poskytovatel maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsán částka ve výši odpovídající rozsahu vadně poskytnutých Služeb, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona. Za vadu Služeb se však nepovažuje nemožnost zadání SMS kódu z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele.
  4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně. Uživatel má právo v případě nesouhlasu s vyřízením uplatněné reklamace se se svými stížnostmi obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
  5. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli.
 5. Ochrana osobních údajů.

Dokument Ochrana osobních údajů.

  1.  
 1. Podmínky partnerského programu – provizní systém.
  1. Uživatel, který je účastníkem provizního systému IQ testů (dále jen jako „Partner“) je povinen chránit dobrou pověst Poskytovatele, postupovat vždy v souladu se zájmy Poskytovatele a obecně jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy Poskytovatele. Partner zejména nesmí uvádět nepravdivé či zavádějící informace o Službách a jejich charakteru, uvádět Uživatele či potenciální Uživatele Služeb v omyl o Službách a jejich charakteru, ani lákat Uživatele či potenciální Uživatele Služeb na výhody, které ze strany Poskytovatele nejsou poskytovány, popř. tyto výhody prezentovat klamavým způsobem.
  2. Partner je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré Poskytovatelem vyžádané informace a podklady o realizovaných či probíhajících kampaních Partnera.
  3. V případě porušení povinností Partnera je Partner povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o tomto porušení a dle pokynů Poskytovatele provést veškeré kroky k minimalizaci újmy způsobené Poskytovateli, tj. zejména zdržet se dalšího porušování Pravidel provizního programu, upravit či ukončit propagační činnost, modifikovat své webové stránky, odvolat či opravit své předchozí výroky a jednání apod., a to na náklady Partnera. Ostatní nároky Poskytovatele tímto nejsou dotčeny.
  4. Partner získává nárok na odměnu (provizi) pouze v případě, kdy propagoval Služby v souladu s Podmínkami.
  5. V případě, kdy Partner Podmínky poruší, nárok na odměnu Partnerovi nevzniká a Partner je povinen vrátit veškerou odměnu, která mu byla ze strany Poskytovatele uhrazena.
 2. Závěrečná ustanovení.
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služeb přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele, pokud není Uživatel spotřebitelem. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Převod práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek či smluv uzavřených mezi Uživatelem a Poskytovatelem dle těchto Podmínek. Převod práv a povinností dle tohoto ustanovení bude Uživateli oznámen způsobem dle čl. 7 odst. 1 těchto Podmínek.
  5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  6. Tyto Podmínky používání Služby nabývají účinnosti dne 1.1. 2018.

 

                                                                      I&Q GROUP, spol. s r.o.     


 Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: I&Q GROUP, spol. s r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum


 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.